14-Bhakti se prarabdh nasht nahin.

Ashram Satsang: