16-Ishwar prapti ke liye vyakulta.

Ashram Satsang: