18-Kamna se mukti prabhu naam dwara.

Ashram Satsang: