20-Geeta tatha shastro ka mahatva.

Ashram Satsang: