35-Guru shiksa ko apnane par hi dukho se mukti.

Ashram Satsang: