36-Simran ke karan manav jeevan durlabh.

Ashram Satsang: