41-Sukh Vish Kaise Tatha Dukh Amrat Kaise.

Ashram Satsang: