47-Nishkam Hona hi Jeevan ki Safalta Hai.

Ashram Satsang: