56-Satpurush Ka Jeevan Mae Mahatva.

Ashram Satsang: