66-Prabhu Agya Mai Jeene Ka Mahatva.

Ashram Satsang: