71-Chit Ki Nirmalta Aur Nishkam Karm.

Ashram Satsang: