74-Nirarthak aur Sarthak Chintan.

Ashram Satsang: