39-Guru kaun aur uski avasyakta.

Play Samtavad Satsang: