100-Sab kuch Ishwar ke hukum mae kese dekhen.

Vartalap: