112-Grastha jeevan mae Ishwar bhakti kese ho.

Vartalap: