27-Prabhu marg par kyon nahi chal pate.

Vartalap: