47-Jab Ishwar karta hai tab ham phal kyon bhogate hain.

Vartalap: