59-Iswar marg ko kathin kyon kahate hain.

Vartalap: