70-Deha man buddhi ko sudha karna dharam kasie hai.

Vartalap: