75-Man ke shankalp aur deha ke karm kya prarabdh ke adeen hai.

Vartalap: