95-Man aur pran ki chanchalta par jap ka kya prabhab parta hai.

Vartalap: