96-Kartapan kya tatha baha kaise door ho.

Vartalap: